НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы

 1. 2021 жылғы 20 желтоқсандағы Басқарма төрағасының- Ректорының № 553 бұйрығымен жоғары оқу орныны бойынша жоғары білім алу процесінде 2021-2022 оқу жылына арналған босаған бос білім беру гранттарын беру жөніндегі комиссия құрылды.
 2. 2021-2022 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының нәтижелері бойынша бос білім беру гранттарын беру жөніндегі комиссияның отырысы 2022 жылы 20 шілдеде сағат 10.00-де бас ғимаратта  үлкен конференция  залда  және ZOOM конференция форматында (қашықтағы комиссия мүшелері үшін) өтеді, сілтеме қосымша ұсынылады.
 3. 2022 жылдың 18 шілдеге бос білім беру гранттарының саны:
Код Білім беру бағдарламалары топтардың атауы/ жоғары курс мамандықтары Курс Босаған бос орындар саны
B086 Жалпы медицина 4
1 (МИО ВКО)
3 2
5 5
6

квота на обучение в рамках проекта «Мәнгілік ел жастары-индустрияға»

B085 Фармация 1 1
3 1
ЖОО барлығы бойынша 14
 1. Конкурсқа ақылы негізде білім алушылар қатысуға құқылы, жазғы емтихан сессиясының нәтижелері бойынша академиялық берешегі жоқтар.
 2. Білім беру гранттарын беру жөніндегі комиссия отырысының ашық өту мақсатында комиссия отырысына қатысуға ниет білдірген білім алушылардың ата-аналары қатарынан келісім-шарт негізде қатыса алады.

Қатысуға құқығы жоқ:

 1. Егер білім алушы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмаса;
 2. Ағымдағы оқу жылында (мемлекеттік грантқа ауысу кезеңіне), академиялық қарызы бар (жазғы ақылы семестрге қалдырылған) білім алушы.
 3. Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ауысу балының ең төменгі шамасын ала алмаған және өзінің орташа GPA баллын арттыру үшін ақылы семестрден өткен білім алушы;
 4. Басқа жоғары оқу орындарынан ауыстырылған және қайта қабылданған білім алушылар. Білім алушылардың осы санаты үшін қатысу құқығы толық (1 жыл) оқу жылы аяқталғаннан кейін ғана басталады.
 5. Ағымдағы оқу жылы үшін сөгіс бар білім алушы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы

 1. 2021 жылғы 20 желтоқсандағы Басқарма төрағасының- Ректорының № 553 бұйрығымен жоғары оқу орныны бойынша жоғары білім алу процесінде 2021-2022 оқу жылына арналған босаған бос білім беру гранттарын беру жөніндегі комиссия құрылды.
 2. 2021-2022 оқу жылының жазғы емтихан сессиясының нәтижелері бойынша бос білім беру гранттарын беру жөніндегі комиссияның отырысы 2022 жылы 20 шілдеде сағат 10.00-де бас ғимаратта  үлкен конференция  залда  және ZOOM конференция форматында (қашықтағы комиссия мүшелері үшін) өтеді, сілтеме қосымша ұсынылады.
 3. 2022 жылдың 5 шілдеге бос білім беру гранттарының саны:

 

         Код Білім беру бағдарламалары топтардың атауы/ жоғары курс мамандықтары Курс Босаған бос орындар саны
B086 Жалпы медицина 1 1
3 1
5 5
6 1 квота на обучение в рамках проекта «Мәнгілік ел жастары-индустрияға»
B085 Фармация 1 1
3 1
  ЖОО барлығы бойынша   10

 

4. Конкурсқа ақылы негізде білім алушылар қатысуға құқылы, жазғы емтихан сессиясының нәтижелері бойынша академиялық берешегі жоқтар.

5. Білім беру гранттарын беру жөніндегі комиссия отырысының ашық өту мақсатында комиссия отырысына қатысуға ниет білдірген білім алушылардың ата-аналары қатарынан келісім-шарт негізде қатыса алады.

Қатысуға құқығы жоқ:

 1. Егер білім алушы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмаса;
 2. Ағымдағы оқу жылында (мемлекеттік грантқа ауысу кезеңіне), академиялық қарызы бар (жазғы ақылы семестрге қалдырылған) білім алушы.
 3. Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ауысу балының ең төменгі шамасын ала алмаған және өзінің орташа GPA баллын арттыру үшін ақылы семестрден өткен білім алушы;
 4. Басқа жоғары оқу орындарынан ауыстырылған және қайта қабылданған білім алушылар. Білім алушылардың осы санаты үшін қатысу құқығы толық (1 жыл) оқу жылы аяқталғаннан кейін ғана басталады.
 5. Ағымдағы оқу жылы үшін сөгіс бар білім алушы.

ВНИМАНИЕ!

Конкурс на присуждение вакантных образовательных грантов

 1. Приказом Председателя Правления-Ректора от 20 декабря 2021 года № 553 по вузу  создана комиссия по присуждению вакантных образовательных грантов на 2021-2022 учебный год, высвободившихся в процессе получения высшего образования.
 2. Заседание комиссии по присуждению вакантных образовательных грантов по результатам летней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года состоится 20 июля 2022 года в 10.00 в БКЗ главного корпуса и в формате ZOOM конференции (для удаленных членов комиссии), ссылка будет представлена дополнительно.
 3. Количество вакантных образовательных грантов на 16 июня 2022 года составляет:

 

         Код Наименование групп

образовательных программы / специальности старших курсов

Курс Количество

вакантных мест

B086 Общая медицина 1 1
3 1
  Итого по вузу   2

 

 1. В конкурсе имеют право участвовать обучающиеся на платной основе, не имеющие академическую задолженность по результатам летней экзаменационной сессии.
 2. С целью прозрачности заседания комиссии по присуждению образовательных грантов, на заседании комиссии могут присутствовать желающие из числа родителей обучающихся на договорной основе.

Не имеет право участвовать:

 1. Если обучающийся не является гражданином Республики Казахстан;
 2. Обучающийся, имеющий академическую задолженность (оставленный на летний платный семестр), за текущий учебный год (на период перевода на государственный грант).
 3. Обучающийся, выполнивший программу курса в полном объеме, но не набравший минимальную  величину переводного балла, и проходивший  платный семестр для повышения своего среднего балла GPA;

Обучающиеся, переведенные и восстановленные  из других вузов. Право участия для данной категории обучающихся наступает только после завершения полного (одного) года обучения.

СПИСОК претендентов НАО «Медицинский университет Семей» заседания конкурсной комиссии по присуждению вакантных образовательных грантов от 20 января 2022 года на имеющиеся вакантные образовательные гранты по результатам зимней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года

«Общая медицина»

6 курс. Интернатура 

4 курс. «Стоматология»

 

Внимание! Конкурс на присуждение вакантных образовательных грантов 

Количество вакантных образовательных грантов на 18 января 2022 года составляет:

         Код Наименование групп

образовательных программы / специальности старших курсов

Курс Количество

вакантных мест

B086 Общая медицина 1 1 (квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан)
2 0
3 1
4 3
5 0
6 2
B085 Фармация 1 0
B087 Стоматология 4 1
B088 Педиатрия 1 0
B089 Общественное здравоохранение 1 0
  Итого по вузу   8

Внимание! Конкурс на присуждение вакантных образовательных грантов 

Количество вакантных образовательных грантов на 23 декабря 2021 года составляет:

         Код Наименование групп

образовательных программы / специальности старших курсов

Курс Количество

вакантных мест

B086 Общая медицина 1 1
2 0
3 1
4 0
5 0
6 2
B085 Фармация 1 0
B087 Стоматология 4 1
B088 Педиатрия 1 0
B089 Общественное здравоохранение 1 0
  Итого по вузу   5

Внимание! Конкурс на присуждение вакантных образовательных грантов 

Количество вакантных образовательных грантов на 13 июля 2021 года составляет:

         Код Наименование групп

образовательных программы / специальности старших курсов

Курс Количество

вакантных мест

B086 Общая медицина 1 0
2 1

1 (МИО ВКО)

3 1
4 0
5 4
6 2
B085 Фармация 1 1 (МИО ВКО)
B087 Стоматология 1 0
B089 Общественное здравоохранение 1 0
  Итого по вузу   10

 

СПИСОК претендентов НАО «Медицинский университет Семей» заседания конкурсной комиссии по присуждению вакантных образовательных грантов от 16 июля  2021 года на имеющиеся вакантные образовательные гранты по результатам летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года

2 курс «Общая медицина»

6 курс. Интернатура

2 курс «Фармация»

СПИСОК претендентов НАО «Медицинский университет Семей» заседания конкурсной комиссии по присуждению вакантных образовательных грантов от 20 января 2021 года на имеющиеся вакантные образовательные гранты по результатам зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года

1 курс «Общая медицина»

2 курс «Общая медицина»

3 курс «Общая медицина»

4 курс «Общая медицина»

5 курс «Общая медицина»

6 курс. Интернатура

Cтатус рассмотрения заявлений “ОЗ”

Cтатус рассмотрения заявлений “Стоматология”


Информация о присуждении вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования по итогам зимней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года

 

Приказ Председателя Правления – Ректора НАО “МУС” “О присуждении вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования” № 79-С от 12 марта 2020 года

Основание: Приказ Министерства образования и науки РК № 95 от 11 марта 2020 года

 

Приказ Председателя Правления – Ректора НАО “МУС” “О переводе” № 68-С от 27 февраля 2020 года

Основание: Приказ управления образования ВКО № 27 от 27 января 2020 года

 


Согласно Постановлению Правительства РК №58 от 23.01.2008г «Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования» с изменениями, Положения о переводе на государственный образовательный грант НАО «Медицинский университет Семей» от 03.05.2019 ., сегодня в университете состоялось заседание конкурсной комиссии по присуждению вакантных образовательных грантов по итогам летней экзаменационной сессии.
Конкурс проводится по результатам промежуточной аттестации на основании среднего балла успеваемости GPA за весь период обучения. Количество вакантных мест на 15 июля 2019 года составило 9 мест:
специальность «Общая медицина»
1 курс – 6 места
2 курс – 0 мест
3 курс – 1 место
4 курс – 0 мест
5 курс – 1 место
6 курс – 0 мест
Специальность 5В110100 «Сестринское дело»
2 курс – 1 место
Комиссия была представлена профессорами университета, сотрудниками по направлениям академической работы, молодежной политики, внутреннего аудита, деканами школ, студентами-активистами специальностей «Общая медицина», «Фармация», «Общественное здравоохранение», «Сестринское дело», «Стоматология», а также членами Родительского комитета университета. Специально для участия в составе комиссии были приглашены: Тулеутаева Г.Е. – член Ученого Совета, заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе КГКП ПСТ1, Люй В.А. – специалист филиала г. Семей палаты предпринимателей «Атамекен».
С целью транспарентности и прозрачности проведения конкурсного отбора, заседание транслировалось онлайн в facebook-аккаунте университета.

В конкурсе имели право участвовать обучающиеся на платной основе, не имеющие академическую задолженность по результатам летней экзаменационной сессии.
По итогам заседания, список претендентов, отобранных комиссионным решением будет направлен для утверждения в Министерство образования и науки РК.


Приказом МОН РК №370 от 17 августа 2019 года «О присуждении вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования, летней экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года» по результатам летней экзаменационной сессии присуждены вакантные образовательные гранты обучающимся НАО «МУС». Ниже можно ознакомиться со списком обучающихся.

Список студентов

Приказ МОН РК №370


Количество вакантных образовательных грантов на 2019-2020 учебный год, высвободившихся в процессе получения высшего образования на 15 ноября 2019 года:

№ п/п Наименование

специальности

Курс Количество вакантных мест
1 Общая медицина 1 0
2 1
3 0
4 2
5 0
6 4
2 Общественное здравоохранение 2 1
  Итого   8