Кафедра меңгерушісі

IMG_7888

Каскабаева Алида Шариповна

Медицина ғылымдарының кандидаты. Доцент. Алида Каскабаева 2018 жылдан бастап факультеттік терапия кафедрасын басқарады. 1994 жылы Семей мемлекеттік медицина институтының «Емдеу ісі» мамандығын бітіріп, клиникалық ординатура оқуын бітірді және 1998 жылдан бастап «Ішкі аурулар» мамандығы бойынша аспирантурада болды. 2002 жылы наурыз айында «Ревматология» мамандығы бойынша кандидатттық диссертациясын қорғады. Аспирантураны бітіргеннен кейін госпиталды терапия кафедрасының ассистенті қызметіне алынды. 2009 жылдан бастап №1 ішкі аурулар кафедрасының доценті. «Ішкі аурулар» пәнінің ЖМФ 4 курс студенттерінің оқу доценті болып қызметін атқарды. «Развитие коммуникативных навыков обучающихся на клинических кафедрах», «Тренер-эксперт коммуникативных навыков» семинарлары бойынша мамандықты жоғарылатудан өтті және осы оқулардың нәтижесінде 4 курс студенттері үшін пациент-ортақтандырылған рөлдік ойын енгізілді.

Кафедра туралы қысқаша ақпарат

Кафедра 1957 жылы қыркүйек айында құрылған. Оның алғашқы меңгерушісі болып профессор Спивак Ривекка Яковлевна (1957-60 жж.) тағайындалған және ол Харьков қаласындағы медициналық институттың түлегі болатын.

1960-62 жылдары кафедраны доцент Серебряная Софья Павловна басқарды, ол да Харьковтың медициналық институтының түлегі еді.

Келесі он жыл арасында (1962-71 жылдары) кафедра меңгерушісі қызметіне Одесса қаласындағы медициналық институтының түлегі профессор Лащевкер Матвей Вениаминович тағайындалған болатын.

1971-76  жылдары арасында кафедраны Томск қаласының медицина институтын бітірген профессор Савина Полина Николаевна басқарды.

1976-83 жылдары кафедраны профессор Бененсон Ефим Владимирович басқарды және ол Свердловск қаласының медицина институтының түлегі болатын. Осы кезеңде кафедраның қызметкерлері клиникалық иммунология мен ревматология мәселелері бойынша ғылыми зерттеулерді бастады. Профессор Е.В. Бененсонның басқаруымен 1 докторлық және 4 кандидаттық диссертация қорғалған болатын.

1983 жылдан 2003 жылға дейін, яғни 20 жылдан астам уақыт кафедраның меңгерушісі болып Семейдің медицина институтының алғашқы түлектерінің бірі профессор Иванова Райфа Латыфовна істеді. Ол адамның басқаруымен 4 докторлық және 26 кандидаттық диссертациялар қорғалды. Әлі күнге дейін белсенді түрде шығармашылық еңбекке араласуда. Семей қаласының ММУ Еңбегі сіңген профессоры атағы берілген.

2003 жылдан бастап кафедраны медицина ғылымдарының дәрігері, профессор Жумадилова Зауреш Кенжекановна басқарды және ол Семей медициналық институттың түлегі. 1989 жылы кандидаттық диссертацияны қорғағаннан кейін госпиталды терапия кафедрасының ассистенті болып жұмыс істеді. 1993 жыл оқу доценті атағын алды. 1995-98 жж. «Ішкі аурулар» мамандығы бойынша доктарантурада болды. 2004 жылы «ревматология»мамандығы бойынша докторлық диссертацияны қорғады.  2006 жылы профессор атағы берілді.  Қазіргі күнде университет госпиталінің кардиоревматология,  гастроэнтерология, реанимация бөлімдерінде кеңес беру қызметін жүргізуде. 2014-16 жж. «Медицина» мамандығы бойынша Ph-докторлық диссертация төрайымы болды.  Жумадилова З.К. жеткшілігімен 1 докторлық, 3 кандидаттық және  3 магистерлік  диссертация қорғалынды. 2018 жылдан  –  факультеттік  терапия кафедрасының профессоры.

Дәрігерлерді дайындау саласына ерекше үлес қосқан кафедраның доценттері: Пищагина Л.А., Романова Э.В., Овсянникова Р.С., Уалиева Т.М., Оспанова Ш.Н., Немцов Б.Ф., Мальцев В.Г., Вайнцвайг П.М., Алибекова Р.И., Курумбаев Р.Р., Пивина Л.М., ассистенты: Гейликман Е.М., Драбкина Э.М., Виноградов Н.И., Корниенкова А.А., Визе-Хрипунова М., Поряков А.Н., Лялюкова Е.А., Омарбекова Ж.Е., Уразалина Ж.М., Батенова Г.Б.

Факультеттік терапия кафедрасы алғаш құрылған кезінен бастап осы жоғарғы оқу орнындағы жетекші кафедра ретінде саналды. Студенттер арасында клиникалық дәрістері мен тәжірибелік сабақтары жоғары бағаланды.Сабақ берудің жаңадан инновациялық әдістері кеңінен қолданылады:стандартты пациентпен жұмыс істеу, мини-клиникалық емтихан, интеграциялық сабақтар, Симуляциялық сыныптарда коммуникативті дағдылар қалыптастырылып үйретіледі.Кафедрада  кардиология, ревматология, нефрология, клиникалық иммунология мен гастроэнтерология салалары өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуде, олардың нәтижелері тезистер мен мақалаларда басылып отырылады.Кафедрада студенттік ғылыми үйірме дәстүрлі түрде жұмыс жасайды.Студенттердің қорытынды ғылыми конференцияларында жеңістеге жетіп мақтау қағаздар мен арнайы дипломдар алынған.Көптеген жылдар бойы әр жыл сайын кафедра қызметкерлері  университеттің қорытынды  рейтингтерінде жүлделі орындарға ие болып келеді. Кафедра қызметкерлері тек аурухана деңгейінде ғана емес, сол секілді қала мен аудандар көлемінде де  ірі емдік-кеңес беру жұмыстарын жүргізіп келеді.    

Кафедрада қазіргі кезде мына адамдар қызмет етеді: кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор Жұмаділова З.К., доценттер, медицина ғылымдарының кандидаттары: Шаханов Т.Е., Капанова Г.К., Каскабаева А.Ш., сол сияқты тәжірибелі оқытушы ұстаздар, медицина ғылымдарының кандидаттары: Мұздыбаева Ж.Е., Барқыбаева Н.Р., Ботабаева А.С., Селғазина М.Б, ассистент Хайбуллина А.И., Қалимолдина Г.К., лаборанттар: Дауенова Р.С., Кездікбаева А.М.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы

IMG_7886

Жумадилова Зауреш Кенжекановна

Окончила с отличием Семипалатинский медицинский институт в 1981 году.  В 1985-1987 гг. прошла обучение в клинической ординатуре на кафедре клинической иммунологии и аллергологии с годичной аспирантурой Семипалатинского медицинского института. После защиты кандидатской диссертации в 1989 году работала ассистентом кафедры госпитальной терапии. В 1993 году получила ученое звание доцента. В 2004 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Клинико-иммуногенетическое обоснование дифференцированной терапии ревматоидного артрита».  В 2006 году присвоено звание профессора. С 2003 года по 2018 год заведовала кафедрой внутренних болезней. С 2018 года – профессор кафедры факультетской терапии.

В 2008 году за личный вклад в дело охраны здоровья граждан награждена почетной грамотой МЗ РК, в 2010 году – знаком  «Казакстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі», в 2011-2017 годах признана лучшим заведующим кафедрой  и лучшим преподавателем по научно – исследовательской работе,  в 2012 году победа в номинации   «Лучшая  клиническая кафедра по инновационной деятельности». В 2013 году к 60-летию СГМУ отмечена нагрудным знаком  «Семей медицина университетiне сiнiрген енбегi ушiн».  В 2018 году в честь 65-летия ГМУ г. Семей награждена нагрудным знаком  МЗ РК «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

Автор более 150 научных и учебно-методических работ, монографии. Имеет 6 авторских свидетельств на изобретения и 18 рационализаторских предложений. В 2014-16 годах была председателем диссертационного совета по защите Ph-докторских работ по специальности «Медицина». Является руководителем 1 докторской, 3 кандидатских диссертаций и 3 магистерских работ.

Профессор Жумадилова З.К  – врач высшей категории. В течение многих лет ведет лечебно-консультативную работу в терапевтических отделениях и поликлинике университетского госпиталя НАО «МУС», а также в медицинских учреждениях города и региона.

IMG_7889

Шаханов Тунгышхан Егизханович

Окончил Семипалатинский медицинский институт в 1981 году. С 1981 по 1982 год работал старшим лаборантом иммунологической лаборатории кафедры госпитальной терапии Семипалатинского медицинского института. В 1988 году поступил в заочную аспирантуру по специальности «Внутренние болезни» Семипалатинского медицинского института и защитил кандидатскую диссертацию в 1991 году на тему «Эндобронхиальная лазерная терапия в комплексе лечения хронического бронхита». С этого года работал ассистентом кафедры госпитальной терапии. В 1996 году получил ученое звание доцента.

В 1997 году работал главным специалистом Комитета по ликвидации последствий Семипалатинского испытательного ядерного полигона, где непосредственно участвовал в составлении Государственной программы по оздоровлению населения, подвергшихся воздействию СИЯП.

В течение многих лет вел научно-исследовательскую работу в качестве соискателя на ученую степень доктора медицинских наук на тему «Хронические обструктивные заболевания легких в экологически неблагополучном Семипалатинском регионе и пути оптимизации лечения».

Является автором 90 научных трудов, 2-х авторских свидетельств Республики Казахстан на изобретения, 7 рационализаторских предложений, 4 научно-методических рекомендаций практическому здраоохранению и 15 учебно-методических работ для резидентов и врачей-слушателей постдипломного обучения. Много лет был членом методической комиссии ГМУ г.Семей по казахскому языку.

В 2018 году был награжден нагрудным знаком МЗ РК «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

Врач высшей категории по двум специальностям. В течение многих лет ведет лечебно-консультативную работу в эндоскопическом отделении, в поликлинике Университетского госпиталя НАО «МУС».

IMG_7901

Капанова Гульжакан Кабылкадыровна

С 1987 г. после завершения интернатуры по специальности «лечебное дело» работала врачом в кардиоревматологическом отделении областной больницы г. Семипалатинск.

С 1989 года работала ассистентом на кафедре клинической фармакологии и лабораторной диагностики Семипалатинского медицинского института, а с 1992 года была переведена на аналогичную должность на кафедру госпитальной терапии. В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-иммунологические особенности течения СКВ и РА у жителей Восточного Казахстана».

С 2001 г. по настоящее время является доцентом кафедры факультетской терапии. Капанова Г.К. является автором 48 научных публикаций по различным актуальным вопросам внутренних болезней, участвовала в работе научно-практических конференций республиканского и регионального уровня. Постоянно занимаясь лечебно-консультативной работой, повышает свою врачебную квалификацию в головных вузах Российской федерации, Казахстана. Является врачом-терапевтом высшей категории.  Принимает активное участие в работе городского терапевтического общества. По результатам педагогической и клинической деятельности имеет высокий рейнтинг. Неоднократно поощрялась администрацией ВУЗа.

IMG_7890

Муздубаева Жанна Ергалиевна

В 1991 году с отличием закончила лечебный факультет Семипалатинского медицинского института. С 1991 по 1993 г.г. обучалась в клинической ординатуре на кафедре госпитальной терапии, после успешного окончания которой была распределена ассистентом на данную кафедру.

С 2002 года является ответственной за иностранное отделение на кафедре. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию «Патогенетические механизмы эндотелиальной дисфункции у больных системной красной волчанкой и возможности их коррекции». Кандидат медицинских наук. Автор более 80 научных работ и 5 учебно-методических пособий, имеет 2 рационализаторских предложения.

В 2009 году прошла клиническую стажировку по гастроэнтерологии и гепатологии в Израиле. С 2009 года выполняет обязанности учебного доцента. Врач-терапевт высшей квалификационной категории.

С 2016 года является профессором Российской Академии Естествознания. В 2013 году награждена Юбилейной медалью «Семей университетіне сіңірген еңбегі үшін» и в 2017 году Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін».

IMG_7899

Ботабаева Айнур Серикжановна

В 2001 году с отличием закончила Семипалатинскую государственную медицинскую академию, по специальности «Лечебное дело». С 2001 по 2002 г.г. проходила интернатуру на базе ревматологического отделения  КУЦ СГМА. С 2002 по 2007 г. работала врачом-ординатором ревматологического отделения. В 2008 г. закончила аспирантуру с защитой кандидатской диссертации на тему: «Распространенность и характеристика остеопороза среди взрослого населения г. Семей». С ноября 2008 г. и по настоящее время работает ассистентом кафедры внутренних болезней. (ныне кафедра факультетской терапии).

Ботабаева А.С. активно участвует в внедрении проектов улучшения кафедры – «Стандартизированный пациент», «Школа стандартизированного пациента». По результатам рейтинга ВУЗа являлась победителем номинации «Лучший ассистент». За высокие достижения в работе неоднократно была отмечена Почетными грамотами от администрации ВУЗа.

Имеет более 40 научных работ по различным разделам внутренних болезней. Лечебную нагрузку выполняет в полном объеме в нефрологическом отделении Учреждения «Почечный центр». Имеет высшую врачебную квалификационную категорию.

IMG_7892

Селгазина Майгуль Бектуровна

В 1989 году закончила лечебный факультет Семипалатинского медицинского института. С 1989 по 1990 г.г проходила интернатуру на базе областной клинической базы. С 1990 по 2004 г.г. работала врачом в ревматологическом отделении ОКБ. С 2004 по 2007 г.г. обучалась в очной аспирантуре по ревматологии на кафедре госпитальной терапии, после окончания которой была распределена ассистентом на данную кафедру, где работает по настоящее время.

Кандидатскую диссертацию на тему: «Содержание антител к циклическому цитруллинированному пептиду и оптимизация базисной терапии у больных с ранним ревматоидным артритом» защитила в ноябре 2007 года.

Проводит занятия со студентами старших курсов по всем разделам внутренних болезней, предусмотренных программой. Владеет современными педагогическими приемами, новыми технологиями в преподавании терапии. Занятия проводит на высоком методическом уровне.

В 2016 году прошла дистационно повышение квалификации: на семинаре «Развитие коммуникативных навыков обучающихся на клинических кафедрах» на базе КазМУНО. По результатам обучения на кафедре внедрены ролевые игры пациент-центрированного консультирования для студентов 4 курса.

По результатам рейтинга ВУЗа неоднократно являлась победителем номинации «Лучший педагог». Активно участвует во внедрении проектов улучшения кафедры: «Стандартизированный пациент на 4 и 5 курсе», «Школа стандартизированного пациента».

Имеет около 40 научных работ по различным разделам внутренних болезней, в том числе и со студентами.

IMG_7894

Калимолдина Гульбаршин Каппас кызы

В 2004 году закончила лечебный факультет Семипалатинской Государственной медицинской академии. С 2007 по 2009 гг. прошла обучение в клинической ординатуре при кафедре ВОП Государственного медицинского университета г. Семей. После окончания клинической ординатуры с 2009 по 2016 года работала ассистентом кафедры внутренних болезней №1. В 2016- 2018 годы проходила магистратуру при кафедре внутренних боленей №1 по специальности «Медицина». С сентября 2018 года по настоящее время – ассистент кафедры факультетской терапии. Выполнила и защитила научно-исследовательскую работу на тему «Язвенный колит: диагностические критерии и возможности лечения». Автор 19 научных и учебно-методических работ и 3-х актов внедрения. В 2014 году присвоена первая квалификационная категория врача-терапевта. Имеет сертификат врача кардиолога. Выполняет лечебную работу в кардиологическом отделении Университетского госпиталя НАО “МУС”.

IMG_7887 (1)

Әлібекова Рабиға Ізетқызы

Доцент. Медицина ғылымдарының кандидаты.

Семей медициналық институтын «Емдеу ісі» мамандығы бойынша бітіргеннен кейін 1970 жылдан бастап тәжірибелік денсаулық сақтауда учаскелік терапевт, кейін ет комбинатының медициналық-санитарлық бөлімінің терапия бөлімінде ординатор болып жұмыс істеді. Госпитальдық терапия кафедрасында клиникалық ординатураны бітіргеннен кейін (1976-1978 жж.) осы кафедраның ассистенті болып профессор (кафедра меңгерушісі профессор Е.В. Бененсон) тағайындалды. «Ревматоидты артритті емдеудің әртүрлі әдістерін клиникалық-иммунологиялық талдау» тақырыбында кандидаттық диссертациясын 1985 жылы қорғады. 1992 жылдан бастап госпиталдық терапия кафедрасының доценті, 2012 жылдан 2018 жылға дейін дипломнан кейінгі оқыту (ДКО) кафедрасының доценті болды және ДКО кафедрасының қайта құрылуына байланысты бұрынғы кафедраға ауыстырылды. 100-ден астам ғылыми жұмыстың, оның ішінде практик дәрігерлер және студенттермен бірге 8 оқу-әдістемелік құралдың авторы, 4 рационализаторлық ұсынысы бар. Жоғары санатты дәрігер-терапевт. Еңбек ардагері. 2012 жылы «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» төсбелгісімен, 2013 жылы «Семей университетіне сіңірген еңбегі үшін» мерейтойлық медалімен марапатталды.

WhatsApp Image 2020-10-16 at 8.05.11 AM

Шаханова Айжан Тунгышхановна

2004 жылы емдеу ісі мамандығы бойынша Семей Мемлекеттік медицина академиясын үздік бітірді. 2004-2005 жылдар аралығында «Терапия» мамандығы бойынша интернатураны СММА Павлодар филиалында өтті.

2006-2008 жылдар аралығында Семей қ. ММУ госпиталды терапия кафедрасында «Ревматология» мамандығы бойынша клиникалық ординатураны өтті. 2008-2013 жылдар аралығында «Екібастұз қаласының №1 поликлиникасында» терапевт болып жұмыс істеді. 2013-2015 жылдар аралығында Семей қ. ММУ ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасында ассистент қызметін атқарды.

2015-2017 жылдар бойы «Медицина» мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық магистратурада оқыды. Осы жылдар аралығында ҚР БҒМ «Қазақ популяциясында артериялық гипертензиясы бар науқас адамдарда дислипидемия жиілігі» гранты бойынша ғылыми зерттеуге қатысты. «Қазақ популяциясында артериялық гипертензиясы бар науқас адамдарда дислипидемия дамуындағы тамақтанудың ролі» тақырыбындағы магистрлік диссертацияны жасап, қорғады.

2017-2020 жылдар аралығында «Медицина» мамандығы бойынша докторантурада оқыды. 2018-2020 жылдар аралығында «Қазақ популяциясында метаболизмдік синдромның дамуын болжаудың молекулярлы – генетикалық негіздері» тақырыбындағы университет ішілік стартап-проектіне қатысады.

30 астам ғылыми еңбектердің, 2 Қазақстан Республикасының өнертабыс бойынша авторлық куәліктің және 10 астам енгізу актілерінің авторы. «Терапия» мамандығы бойынша бірінші дәрігерлік квалификациялық категориясы бар.

Кафедраның байланыс ақпараты

Мекен-жай

071400, Абайская область, город Семей, ул. Сеченова, 1. Детский корпус. 2 этаж.

Телефон

8(ХХХХ)ХХ-ХХ-ХХ (внутренний ХХХХ)

Эл. пошта

Жұмыс кестесі

Дс. – Жм. 09:00 – 18:00

Фотогалерея